Profilaktyka chorób odtytoniowych

Celem programu profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP) jest znaczne zmniejszenie zachorowalności na różnego rodzaju schorzenia spowodowane paleniem papierosów oraz poprawa świadomości społeczeństwa w zakresie szkodliwości palenia wyrobów tytoniowych.

Profilaktyka chorób odtytoniowych Szczecin

Do kogo skierowany jest program?

Wyróżniamy dwa etapy programu – podstawowy i specjalistyczny. Etap podstawowy skierowany jest do osób powyżej 18 r.ż. palących papierosy i ma na celu poradnictwo antytytoniowe oraz wykonanie spirometrii. Etap specjalistyczny jest natomiast skierowany do osób powyżej 18 r.ż. które są uzależnione od palenia tytoniu, nie potrafią poradzić sobie z nałogiem i zostały skierowane z programu podstawowego lub specjalistycznego oddziału szpitalnego.

Ważne jest, iż pacjent może zostać objęty leczeniem w ramach programu tylko raz.

Jakie badania obejmuje program?

Do świadczeń zdrowotnych objętych programem podstawowym zaliczamy:

 • wywiad lekarski
 • edukacja w zakresie szkodliwości palenia
 • badanie ciśnienia tętniczego
 • pomiar wagi, wzrostu
 • spirometria
 • planowanie terapii odwykowej

Do świadczeń zdrowotnych objętych programem specjalistycznym zaliczane są:

 • ocena wywiadu lekarskiego zebranego w poprzednim etapie
 • testy mające na celu ocenę poziomu uzależnienia od tytoniu
 • spirometria
 • ocena poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu
 • badanie ciśnienia tętniczego
 • pomiar wzrostu i wagi
 • ustalenie przebiegu terapii grupowej / indywidualnej
 • ustalenie leczenia farmakologicznego (jeżeli takowe jest wymagane)

Jak zgłosić się na badania?

Aby zgłosić się na darmowe badania, wystarczy zarejestrować się na wizytę w placówce, która ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację programu. Do programu możemy również przystąpić ze skierowaniem od lekarza rodzinnego, realizującego program.